ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //ÕPILASESINDUS

                                                                                                        

Õpilasesindus (ÕE) koosneb V-IX klassi õpilastest.

2018/2019 õppeaastal kuuluvad ÕE : 5.-klassist Liisi Orumaa, Maili Patrikats, 6.-klassist Inga Juvanen, Kaisa Kõre, Eerik Laurikainen, 7.-klassist Markus Lehtjõe, Sirli Pärn, Renar Mägi, 8.-klassist Kaarel Välb, Carmen Kattel (president), Andreas Sass, 9.-klassist Liis Urvik (asepresident), Liisa Vassenko, Tõnis Käär (protokollija).

(Kinnitatud direktori käskkirjaga 03.10.2018 nr 1-1/27).

ÕE esindaja 2018/2019  õppeaastal  kooli hoolekogus on Liisa Vassenko.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli

ÕPILASESINDUSE

PÕHIMÄÄRUS

Üldsätted

1. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli õpilasesindus (edaspidi ÕE)  on kooli  V – IX klassi õpilastest valitud  esindus.

2. ÕE juhindub oma tegevuses  käesolevast põhimäärusest, kooli põhimäärusest,       PGSist    ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

3. ÕE tegevus rajaneb liikmete omaalgatuslikul tegevusel.

4. Õpilastel on võimalus oma arvamuste ja ettepanekutega pöörduda ÕE poole.

 Eesmärgid

1. Osalemine kooli õppe – ja kasvatustöös tulemusliku töö ja kodukorra tagamisel.

2. Koostöö korraldamine kooli töötajate, vanemate ja õpilaste vahel.

3. Lugupidava suhtumise ja korrektse käitumise kujundamine  õpilaste vahel.

4. Järgida ja edendada kooli traditsioone.

5. Õpilaste õppetöövälise tegevuse aktiviseerimine, organiseerimine.

ÕE õigused  

      Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE õigus:

1. Teha juhtkonnale ettepanekuid ja nõustada õpilasi koolielu puudutavates küsimustes.

2. Osaleda koolisisestel ja -välistel nõupidamistel ja koosolekutel.

3. Vahendada ja edastada  iga klassi esindaja kaudu  vastavale klassile   informatsiooni, sh  ÕE tööst.

4. Õigus algatada ja läbi viia juhtkonnaga kooskõlastatult küsitlusi õpilaste seas.

5. Õigus korraldada ja läbi viia juhtkonnaga  kooskõlastatult üritusi  (sealhulgas tegevuse finantseerimiseks tuluüritusi).

ÕE kohustused

1. ÕE kohustub järgima kooli põhimäärust ja  kodukorda, samuti kinni pidama  kooli juhtkonna ja ÕE suulistest ja kirjalikest lepetest.

2. ÕE aitab kaasa koolis turvalisuse tagamisele.

3. Luua sidemeid ja korraldada kokkusaamisi teiste koolidega.

4. ÕE koostab  oma tegevuse  plaani õppeaastaks.

Õpilasesinduse juhtimine ja sisekorraldus

1. ÕEsse valitakse igal sügisel igast klassist ( V- IX klassid) kuni 3 esindajat. ÕE koosseisu ja selle muudatused kinnitab kooli direktor.

2. ÕE tegevust korraldab 3-liikmeline juhatus, mis valitakse igal õppeaastal valitud ÕE liikmete seast salajasel hääletamisel. Juhatus valib enda hulgast presidendi, asepresidendi ja protokollija.

3. ÕE juhatus teeb üks kord trimestris kirjaliku kokkuvõtte tehtud tööst ning esitab ÕE ja  juhtkonnale.

4. ÕE juhatus peab tagama ÕE põhimäärusest kinnipidamise ning ÕE koosolekutel vastuvõetud  otsuste täitmise.

5. ÕE presidendi, tema äraolekul asepresidendi   kohustuseks on töö korraldamine ÕEs, koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine ning  tööülesannete andmine ÕE liikmetele.

6. ÕE võtab  vastu algatatud ettepanekud   kooli juhtkonna, õppenõukogu ja õpilaste poolt ning aitab neid ellu viia.        

7. ÕE liige arvatakse juhatuse otsusega ÕE välja, kui ta ei ole järginud ÕE põhimäärust

Lõppsätted:       

ÕE põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.